We zorgen voor een veilig en kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van jouw kind bevordert en zo de beste kansen biedt om talenten en vaardigheden te ontplooien.

Dat betekent dat we eisen stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Dit is een dynamisch proces, dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgewerkt. Zowel kinderen, medewerkers als jij als ouder zijn bij dit proces betrokken.

In de pedagogische visie omschrijven we wat we beogen en hoe we deze pedagogische opdracht in omgang met de kinderen trachten waar te maken.
De pedagogische visie is vervat in het Kwaliteitshandboek dat ter inzage ligt in het bureel van de verantwoordelijke.
Graag geven we een samenvatting van onze belangrijkste pijlers.

samenvatting van onze pedagogische doelstellingen:

  • Het bieden van een veilig en positief klimaat waar elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Aan kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen op hun eigen tempo.

  • Het opbouwen van een liefdevolle relatie met elk kind. Een relatie die gekenmerkt wordt door geborgenheid, positieve aandacht, respect en waardering voor elk kind.

  • We vertrekken steeds vanuit een positieve benadering van het kind. We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van het kind zelf en trachten deze verder te ontwikkelen door het aanbieden van verrijkend materiaal en situaties.
    Op die manier kan het kind zich taalkundig, motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel en creatief ontplooien. Het begeleiden van het kind in zijn ontwikkeling naar zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfontplooiing.

  • We bieden structuur en regelmaat wat duidelijkheid geeft aan de kinderen.

  • Kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen worden opgenomen voor zover dit haalbaar is in onze structuur.

ZiKo-Vo systeem als opvolgingstool van je kind

We maken gebruik van het ZiKo-Vo volgsysteem voor welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling bij baby's en peuters. Deze tool-goedgekeurd door Kind & Gezin- laat toe om elk kind goed op te volgen en onze aanpak beter af te stemmen op wat elk kind individueel nodig heeft voor zijn ontwikkeling.

ouderparticipatie

We vinden het belangrijk om nauw samen te werken met jou als ouder. We verstrekken je alle informatie over onze dienstverlening het pedagogisch model en communiceren transparant over onze werking.

regelmatig overleg
Dagelijks krijg je een uitgebreid verslag over het spelen, eten, slapen, ... van je kind.
Het kinderdagverblijf organiseert twee maal per jaar een individueel oudercontact waarbij we stilstaan bij de ontwikkeling van je kind. Er is de mogelijkheid om uitgebreid vragen te stellen aan de begeleidsters en de verantwoordelijke. Uiteraard kan dit ook dagelijks bij het breng- en afhaalmoment.

info-en ouderavonden
Bengelhof organiseert ook info- en ouderavonden waarop de directie en de verantwoordelijke antwoord verstrekken op de vragen van de aanwezige ouders. Ouderparticipatie vinden we heel belangrijk, daarom organiseren we regelmatig activiteiten waaraan je als ouder ook kan deelnemen.

oudercomité
Het oudercomité is een inspraakorgaan binnen het kinderdagverblijf. In het comité krijgen ouders de kans om te overleggen onder elkaar, met de begeleiding, de staf en de verantwoordelijke.

wenbeleid

Je kan vóór de start van de opvang kiezen om als ouder, samen met je kind, kennis te maken met het kinderdagverblijf en het groepje waar je kind zal starten. Concreet nemen jullie deel aan het dagelijks gebeuren. Deze gewenning wordt georganiseerd om de overgang van de thuissituatie naar het kinderdagverblijf makkelijker te laten verlopen voor je kind en laat ons toe alvast kennis te maken met jullie. In overleg met de verantwoordelijke wordt er één (of meerdere) wenmoment(en) afgesproken.