VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Bekijk slide show

Pedagogisch Plan

Het kinderdagverblijf Bengelhof wil kwaliteitsvolle opvang bieden.
Wij willen een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.
Wij willen dat de ouders en kinderen zich hier welkom voelen. Ouders laten hun grootste schat hier, belangrijk is dan dat de ouders het volste vertrouwen hebben in ons team en onze werking. Het Bengelhof-team stelt dan ook alles in het werk om dit vertrouwen te verkrijgen en te behouden.

Dat betekent dat wij eisen stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Dit is een dynamisch proces, dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgewerkt.
Zowel kinderen, medewerkers als ouders zijn bij dit proces betrokken.

In de pedagogische visie omschrijven we wat we beogen en hoe we deze pedagogische opdracht in omgang met de kinderen trachten waar te maken.

De pedagogische visie is vervat in het Kwaliteitshandboek, dat voor ouders ter inzage ligt in het bureel van de verantwoordelijke.
Graag geven we een samenvatting van onze belangrijkste pijlers.

Samenvatting van onze pedagogische doelstellingen:

  • Het bieden van een veilig en positief klimaat waar elk kind optimale kansen krijgt op zich te ontwikkelen. Aan kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen op hun eigen tempo.

  • Het opbouwen van een liefdevolle relatie met elk kind. Een relatie die gekenmerkt wordt door geborgenheid, positieve aandacht, respect en waardering voor elk kind.

  • We vertrekken steeds vanuit een positieve benadering van het kind. We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van het kind zelf en trachten deze verder te ontwikkelen door het aanbieden van verrijkend materiaal en situaties.

    Op die manier kan het kind zich taalkundig, motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel en creatief ontplooien. Het begeleiden van het kind in zijn ontwikkeling naar zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfontplooiing.

  • Tevens vinden we het bieden van structuur en regelmaat heel belangrijk. Dit geeft duidelijkheid aan de kinderen.


Wenbeleid:

Ouder(s) kunnen voor de start van de opvang kiezen om samen met hun kind kennis te maken met het kinderdagverblijf en het groepje waar hun kind zal starten. Concreet nemen zij deel aan het dagdagelijks gebeuren.

Dit wordt georganiseerd om de overgang van de thuissituatie naar het kinderdagverblijf makkelijker te laten verlopen voor het kind, alsook om kennis te maken met de ouder(s).
In overleg met de verantwoordelijke wordt er één (of meerdere) wenmoment(en) afgesproken.

Ouderparticipatie

Wij willen nauw samenwerken met de ouders. We verstrekken de ouders alle informatie over de dienstverlening en het pedagogisch model. Het bieden van een transparante werking is belangrijk, we hanteren een open communicatie.

Er is regelmatig overleg.
Dagdagelijks krijgt u een uitgebreid verslag over het spelen, eten, slapen, ... van uw kindje.
Het kinderdagverblijf organiseert twee maal per jaar een oudercontact waarbij we individueel stilstaan bij de ontwikkeling van uw kind. Er is de mogelijkheid om uitgebreid vragen te stellen aan de begeleidsters en de verantwoordelijke.

Uiteraard kan dit ook dagdagelijks bij het breng- en afhaalmoment.
Bengelhof organiseert ook info- en ouderavonden waarop de directie en de verantwoordelijke antwoord verstrekken op de vragen van de aanwezige ouders.
Ouderparticipatie vinden wij heel belangrijk, regelmatig kunnen ouders dan ook deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden in het Bengelhof.

In het Bengelhof is er een oudercomité aanwezig. Het oudercomité is een inspraakorgaan binnen het kinderdagverblijf. In het comité krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de begeleiding, de staf en de verantwoordelijke.

Doelgroep

Bengelhof  biedt dagopvang aan kinderen vanaf 0 jaar tot de schoolgaande leeftijd, ongeacht geloofs-of levensovertuiging, afkomst of taal. Er bestaan voorrangsregels voor bepaalde ouders. 

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen worden opgenomen, voor zover dit haalbaar is in onze structuur.